Reklama
Reklama

Pravidla a podmínky používání serveru

1. Úvod

Společnost Fashion Publishing, s. r. o., se sídlem na adrese Kladno, Havířská 95, PSČ: 272 01, IČ: 015 38 705, DIČ:cz01538705 je provozovatelem internetového serveru obchod.moda.cz (dále jen "Provozovatel"), dostupného na internetové adrese (URL):http://www.obchod.moda.cz (dále jen "Server obchod.moda.cz" nebo jen „Server“), prostřednictvím kterého jsou zobrazovány nabídky zboží a/nebo služeb (dále také jen „Inzeráty“ nebo jednotlivě jen „Inzerát“) inzerujících uživatelů Serveru (dále také jen „Inzerenti“ nebo jednotlivě jen „Inzerent“), za níže uvedených podmínek.

2. Popis služby obchod.moda.cz

Server obchod.moda.cz je zaměřen na zobrazování jednotlivých Inzerátů Inzerentů za účelem nabídky a prodeje zboží a/nebo služeb Zájemcům o takové zboží a/nebo službu (dále jen „Zájemce“ či „Zájemci“), a umožňuje Zájemcům vyhledávání jednotlivých Inzerátů zveřejněných na Serveru.

3. Registrace Inzerenta

3.1. Inzeráty jsou na Server oprávněni vkládat pouze registrovaní uživatelé Serveru.

3.2. Inzerent souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jeho osoby, které zadá do Serveru, a to zejména emailová adresa a telefonní číslo, budou zpracovávány Provozovatelem za účelem kontaktování Inzerenta případným Zájemcem o Inzerát. Inzerent pro tento účel uděluje Provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů; tento svůj souhlas může kdykoliv odvolat písemným odvoláním doručeným do sídla Provozovatele.

3.3. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu Inzerenta nebo osobních údajů Inzerenta třetí osobou, pokud Inzerent sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Inzerent je povinen vkládat na Server pouze Inzeráty, které jsou v souladu s Pravidly pro inzerci na serveru obchod.moda.cz a které jsou dostupné na internetové adrese (URL) http://obchod.moda.cz/pravidlainzerce.pdf (dále jen „Pravidla pro inzerci“). Provozovatel si vyhrazuje právo Pravidla pro inzerci kdykoliv změnit. Provozovatel je oprávněn Inzeráty, které nesplňují Pravidla pro Inzerci ze Serveru odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

4.2. Za obsah Inzerátu odpovídá Inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání Inzerátu dodržovat tyto smluvní podmínky a příslušné právní předpisy.

4.3. Inzerent odpovídá za to, že obsahem Inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k Inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Inzerenta neodpovídá.

4.4. V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení Inzerátu na Server Provozovateli nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Inzerátu

na Serveru a ke způsobům užití v souladu s určením Serveru  a v souladu s těmito smluvními podmínkami.

4.5. Inzerent nesmí k Inzerátu připojovat fotografie z Inzerátů jiných prodejců

4.6. Provozovatel si vyhrazuje právo ze Serveru odstranit fotografie, které nesplňují pravidla stanovená těmito Podmínkami a Pravidly pro inzerci.

4.7. Inzerent je v Inzerátu povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízeném zboží a/nebo službě, včetně údajů o funkčnosti zboží, případném poškození, opotřebení, vadách a podmínek prodeje zboží/poskytnutí služby.

4.8. Inzerent je v rozhraní při vkládání Inzerátu povinen vyplnit všechny položky označené jako povinné, zejména je povinen uvést pravdivé údaje o své osobě, aktivní e-mailovou adresu a telefonní číslo. Provozovatel si vyhrazuje právo Inzeráty, které neobsahují kontaktní údaje Inzerenta nebo obsahují kontaktní údaje Inzerenta nepravdivé nebo neaktuální, ze Serveru odstranit bez náhrady. Rozsah Inzerátu nesmí překročit limity stanovené Serverem při zadávání Inzerátu.

4.9. Inzerentem vložený Inzerát je na Serveru zobrazován omezenou dobu a to 30 dní. Inzerent bere na vědomí, že uplynutím doby 30 dní ode dne vložení Inzerátu nebude Inzerát zobrazován.

4.10. Provozovatel vyhrazuje právo odmítnout internetovou adresu s přehledem Inzerátů Inzerenta změnit, popř. je Provozovatel oprávněn znemožnit Inzerentovi přístup na Server. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout úpravy adresy s přehledem Inzerátů, které kolidují s ochrannými známkami nebo se systémovými názvy Serveru.

4.11. Inzerent je oprávněn jím vložený Inzerát ze Serveru kdykoli odstranit.

4.12. Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi Inzerentem a Zájemcem. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ nabízeného zboží a/nebo služby, ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny. Vztah mezi Inzerentem a Zájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Odpovědnost za dodání, převzetí zboží nebo poskytnutí služby a zaplacení zboží a/nebo služby nese plně Inzerent a Zájemce.

4.13. Provozovatel je oprávněn Inzeráty, které dle jeho uvážení nesplňují tyto podmínky, přerušit nebo odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Provozovatel je rovněž oprávněn kdykoli Inzerenta vyřadit ze systému a/nebo mu odepřít přístup na Server, a to zejména z důvodu porušení některého z ustanovení těchto podmínek.

4.14. Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit Inzeráty, vyžadují-li to změny na Serveru či oprávněné zájmy Provozovatele či ochrana práv třetích osob; k takovémuto odstranění je Provozovatel oprávněn i bez udání důvodu.

4.15. Jednotlivé inzeráty mohou být za účelem zobrazování na Serveru zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele. V této souvislosti je Provozovatel dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Inzerátů na Serveru, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit.

4.16. Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání loga Serveru do fotografií připojených Inzerentem k Inzerátu a zobrazovaných na Serveru.

4.17. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu Inzerátu z hlediska pravopisných chyb a/nebo překlepů v textu před zobrazením Inzerátu na Serveru. Gramatickou úpravou Inzerátu nepřebírá Provozovatel odpovědnost za pravdivost údajů obsažených v Inzerátu, ani za to, že Inzerent je oprávněn zboží prodat a/nebo službu poskytnout a že Zájemce je oprávněn zboží koupit nebo službu přijmout.

4.18. Provozovatel si vyhrazuje právo u nově registrovaných Inzerentů ověřit platnost Inzerenty zadaného telefonního čísla a emailu prostřednictvím ověřovací sms a/nebo ověřovacího emailu. V případě, že Inzerent zadá k Inzerátu telefonní číslo nebo email, který není Provozovatelem ověřen, vyhrazuje si Provozovatel právo Inzerát nezveřejnit do doby, než bude telefonní číslo nebo emailové adresa ověřena ze strany Provozovatele.

4.19. Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů, zejména odpovědnost za škody, které mohou Inzerentovi nebo Zájemci vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému Serveru, případně ztráty dat umístěných v systému Serveru.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít Inzerentovi přístup k jeho účtu na Serveru a zároveň vymazat celou historii Inzerátů Inzerentů, kteří se po dobu tří let na Server nepřihlásili.

5.2. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto smluvní podmínky s tím, že nové a úplné znění smluvních podmínek Provozovatel zveřejní.